Algemene voorwaarden

1. IDENTITEIT

Met iedere verwijzing naar BEL wordt BEL Bv bedoeld:

BEL Bv

Bedrijvenpark Endepoel

Endepoelstraat 3A bus 001

3210 Linden (Lubbeek)

BTW: BE0534.823.257

RPR: Leuven

info@belpools.be – 016/60.16.40

Eveneens wordt met iedere verwijzing naar Bel Pools, BEL Bv bedoeld.

2. PRIVACY

Er worden door BEL Bv géén persoonsgegevens doorgegeven aan derden. Op de website www.belpools.be wordt er soms naar persoonlijke informatie gevraagd. Deze informatie wordt louter gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Dit in het kader van de correcte naleving van de wet van 08/12/92 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het privacybeleid van BEL Bv kan steeds worden teruggevonden op de website www.belpools.be.

3. TOEPASSINGSGEBIED 

Elke prestatie en alle werken uitgevoerd door Bel Pools (hierna genoemd “Bel Pools”, "BEL Bv” of “BEL") zal worden geregeld door onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle anderen en in het bijzonder deze van de klant. Er kan van deze voorwaarden niet worden afgeweken dan bij uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van BEL Bv. Het plaatsen van een bestelling, de aanvaarding van een offerte, orderbevestiging, leveringsnota of factuur of de aanvaarding van de werken door de klant, brengt onherroepelijk de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee, met uitsluiting van alle anderen.

4.. INFORMATIE 

Het plaatsen van een bestelling, de aanvaarding van een offerte, orderbevestiging, leveringsnota of factuur of de aanvaarding van de werken door de klant, brengt onherroepelijk de erkenning mee dat voldaan is aan de informatieverplichtingen van de artikelen III.74 – 79 WER. De klant erkent kennis te hebben gekregen van:

1° de naam of haar maatschappelijke benaming van BEL;

2° haar rechtsvorm, een Besloten Vennootschap, een BV;

3° het adres van de maatschappelijke zetel: Endepoelstraat 3A bus 001, 3210 Linden (Lubbeek);

4° het geografische adres waar de onderneming is gevestigd: Endepoelstraat 3A bus 001, 3210 Linden (Lubbeek);

5° haar adresgegevens als vermeld onder 3° en 4°, met inbegrip van haar eventueel e-mailadres, die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met haar mogelijk maken: info@belpools.be;

6° het ondernemingsnummer : BE 0534.823.257;

7° haar handelsnaam: Bel Pools

8° de algemene voorwaarden en de bepalingen die de onderneming in voorkomend geval hanteert alsmede de talen waarin deze algemene voorwaarden en bepalingen kunnen worden geraadpleegd;

9° het eventuele bestaan van door de onderneming gehanteerde contractbepalingen betreffende het op de overeenkomst toepasselijke recht of betreffende de bevoegde rechter;

10° het eventuele bestaan van een niet bij wet voorgeschreven garantie na verkoop;

11° de prijs van de dienst wanneer de onderneming de prijs van een bepaalde soort dienst vooraf heeft vastgesteld;

12° de belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit;

13° de in artikel III.6 bedoelde verzekering of waarborgen, met name de adresgegevens van de verzekeraar of de borg en de geografische dekking.

5. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

De overeenkomst komt tot stand door de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding (via mail of per post) door BEL Bv van de bestelling van de klant. Verbintenissen van welke aard ook die aangegaan werden door de aangestelde v/d verkoper/leverancier zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging (via mail of per post) ervan door de bestuurder.

6. BUITEN DE VERKOOPRUIMTEN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN 

Indien de overeenkomst wordt gesloten buiten de verkoopruimten brengt het plaatsen van een bestelling, de aanvaarding van een offerte, orderbevestiging, leveringsnota of factuur of de aanvaarding van de werken door de klant, onherroepelijk de erkenning mee dat op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie aan de klant werd verstrekt:

1° de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;

2° de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam;

3° het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer en emailadres van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de consument snel contact met de onderneming kan opnemen en er efficiënt mee kan communiceren alsmede, indien van toepassing, het geografisch adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt;

4° wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 3° en 4° verstrekte adres, het geografisch adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, en desgevallend dat van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt, waaraan de consument eventuele klachten kan richten;

5° de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijze niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld;

6° de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen, en desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling;

7° wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel VI.69, § 1, alsmede het modelformulier voor herroeping opgenomen als in bijlage 2 bij het WER;

8° desgevallend, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping;

9° ingeval de consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig artikel VI.65, § 2, tweede lid, heeft gedaan, dat de consument gebonden is de onderneming zijn redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig artikel VI.71, § 3;

10° indien er niet voorzien is in een herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.73, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest;

11° een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen;

12° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;

13° desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe daarvan kopie verkrijgbaar is;

14° desgevallend, de duur van de overeenkomst of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

15° desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;

16° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden;

17° desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;

18° desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;

19° desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is.

7. TERMIJNEN 

De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke gerespecteerd en  nageleefd. De termijn voor de uitvoering van de werken worden echter slechts ten indicatieve titel door Bel Pools verstrekt, die ze dan ook kan wijzigen mits kennisgeving aan de klant. Het gebrek aan uitvoering binnen de aangeduide termijn brengt geenszins de aansprakelijkheid van Bel Pools met zich mee. Behalve indien er een precieze termijn werd overeengekomen van toepassing op een bestelling en schriftelijk bevestigd door Bel Pools, kan een vertraging van de levering geen aanleiding geven tot de annulering van de bestelling door de klant. In geval van uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Bel Pools betreffende de betaling van een schadevergoeding wegens het niet naleven van de uitvoeringstermijn, zal deze slechts verschuldigd zijn indien de klant het bewijs aanbrengt van een reële  schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet naleven van de uitvoeringstermijn. In dergelijk geval is de aansprakelijkheid van Bel Pools beperkt tot de betaling van de overeengekomen vergoeding. Indien een leveringstermijn werd gepreciseerd, ook indien een termijn met schadevergoeding werd overeengekomen, zal deze termijn automatisch verlengd worden met één maand indien de termijn de maanden juli en /of augustus bevat. De termijn zal eveneens worden verlengd met een redelijke termijn, rekening houdend met alle omstandigheden, indien de vertraging te wijten is aan richtlijnen verkregen van de klant of wegens het ontbreken van richtlijnen, of nog indien de vertraging veroorzaakt wordt door omstandigheden als een lockout, staking, epidemie, oorlog, opeising, brand, overstroming, ongeval, onbestelbaarheid van belangrijke stukken tijdens de fabricatie, een vertraging veroorzaakt door een tussenpersoon, of een vertraging tijdens de transporten, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, onderaannemers of derden waarvan Bel Pools afhankelijk is of elke andere oorzaak die een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten van onze leveranciers teweegbrengt of elke andere constitutieve vorm van overmacht. Bel Pools behoudt zich bovendien het recht voor de levering en uitvoering uit te stellen tot het bekomen van een zekerheid der betalingen is vastgesteld. Bel Pools mag overgaan tot gedeeltelijke leveringen.

De klant verbindt zich ertoe de werken in ontvangst te nemen binnen de termijn voorzien in de aanvaarding van de bestelling van de klant door Bel Pools. Indien de klant de werken of goederen niet in ontvangst neemt op de aangewezen datum, kan Bel Pools de klant schriftelijk een redelijke termijn meedelen binnen de welke deze laatste de werken/goederen dient te komen in ontvangst te nemen. In geval van het stelselmatig nalatn kan Bel Pools rechtsgeldig en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling schriftelijk aan de klant haar beslissing om een einde te stellen aan de overeenkomst meedelen. In dat geval zal de klant gehouden zijn om Bel Pools volledig te vergoeden voor de geleden schade, met een minimum van dertig procent (30%) van de prijs van het geheel van de werken/goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling.  

8. ONDERAANNEMING 

De rechtstreekse leveringen door onderaannemers en toeleveranciers gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatsten, behoudens anders bepaald in de orderbevestiging en verstaande zijnde dat de verantwoordelijkheid v/d verkoper/leverancier alleszins begrensd is door haar eigen onderhavige verkoopsvoorwaarden. 

9. AANSPRAKELIJKHEID KLANT 

De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen of locaties. De klant blijft steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. goederen of eigendom van derden die geleden worden ingevolge het laten uitvoeren van werken in zijn opdracht. De klant zal in de mate van v/d mogelijkheid de toegang tot de plaatsen waar door Bel Pools wordt gewerkt verbieden voor betreding door onbevoegden. Dit geldt tevens voor alle delen van een werf waar in geval van geleverde werkzaamheden de bewerkte bestanddelen nog niet zijn gedroogd of voldoende gehard. Directe en indirecte beschadigingen en herstellingen tijdens de graafwerken aan nutsleidingen (o.a. elektriciteit, water, gas, telefonie, internet, …), parking, oprit, beplantingen en andere zijn ten laste van de klant. 

10. PRIJS 

Behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de prijzen aangeduid in een offerte of een bestelbon louter indicatief tenzij uitdrukkelijk in de bestelbon wordt vermeld dat het werk of de af leveren producten  of diensten  voor die bepaalde prijs zullen uitgevoerd of afgeleverd worden. In dit geval zijn deze geldig gedurende een termijn van dertig (30) dagen die volgen op de datum van het aanbod of de offerte. Gegevens vermeld in prospecten, catalogen, prijslijsten of multimedia zijn niet bindend voor Bel Pools behoudens uitdrukkelijk bepaald op de orderbevestiging. Bel Pools behoudt zich het recht voor van ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in de aanbiedingen van haar producten, diensten en prijzen dewelke beschreven staan in reclame, prospecten, catalogi en digitale publiciteit. 

Alle offertes en aanbiedingen zijn opgemaakt volgens de geldende muntwaarden, transport en verzekeringstarieven, belastingen en taxen en eventuele invoerrechten die van kracht zijn op het moment van opmaak van het voorstel. Bij wet bekrachtigde wijzigingen aan voorgaande parameters tijdens periode van lopende prijsopgaven geven Bel Pools het recht van onmiddellijk de klant op de hoogte te stellen van de nieuwe aanpassingen en de prijsopgave dienaangaande aan te passen. 

Bel Pools houdt zich eveneens het recht voor om de prijzen van de diensten te herzien teneinde rekening te kunnen houden met elke verhoging van de productiekosten, zoals bijvoorbeeld handenarbeid, basismaterialen en onderdelen van het materiaal, energiebronnen of wisselkoersen, waarbij een dergelijke verhoging zal gebeuren evenredig met de stijging van de parameters die betrekking hebben op de werkelijke kosten die de elementen van de prijs uitmaken en alleen voor het deel dat zij in de prijs vertegenwoordigen. Deze bepaling vindt slechts toepassing tot 80 % van de eindprijs. Bel Pools behoudt zich het recht voor om een offerte, opgesteld op basis van gegevens verstrekt door de klant, aan te passen indien blijkt dat bepaalde verstrekte informatie onjuist of onvolledig zou zijn. 

Alle werken die niet specifiek werden vermeld in de offerte zullen aanleiding geven tot een prijsvermeerdering, volgens een afrekening opgesteld door Bel Pools. Deze bijkomende werken worden steeds uitgevoerd aan werkuur/persoon en tariefprijs van de gebruikte goederen.

De klant zal voorafgaandelijk in kennis gesteld worden van de bijkomende kosten en bijkomende werken en verklaard zich akkoord met deze uitbreidingen behoudens schriftelijk aangetekend verzet wordt gedaan tegen deze aanpassing binnen de 24 uur na kennisgeving ervan. Bij gebreke aan tijdig verzet worden de bijkomende werken geacht te zijn aanvaard.

11. BETALING 

Behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, zal elke betaling in contanten geschieden vanaf de ontvangst van de factuur, gestuurd aan de klant door Bel Pools.  De facturen zijn eisbaar op de maatschappelijke zetel van Bel Pools.  

De klant blijft in alle omstandigheden gehouden tot zijn betalingsverplichting, zelfs indien hij bezwaar heeft geformuleerd ten aanzien van de uitgevoerde werken/geleverde goederen. De betalingen op termijn brengen geen schuldvernieuwing met zich mee. Elke voor de levering gedane betaling wordt verrekend met de prijs van het geheel van de bestelling en kan niet beschouwd worden als een aanbetaling waarvan de afstand de klant zou toelaten om het contract te beëindigen. Elk bedrag verschuldigd door de klant aan Bel Pools dat onbetaald is gebleven op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een jaarlijkse interest op van 10% vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling.  

Bovendien zal een conventionele schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd zijn uit hoofde van de schadevergoeding en interesten, met een minimum van 100 euro en dit op een bevoorrechte wijze. Elke begonnen maand geldt als een volledige maand. 

Bel Pools houdt zich het recht voor om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten in geval van gebrekkige of laattijdige betaling door de klant.

In geval van niet-betaling door de klant gedurende meer dan dertig (30) dagen, kan Bel Pools de klant in kennis stellen van haar beslissing om de overeenkomst te beëindigen ten laste van deze laatste, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De klant zal, naar de keuze van Bel Pools, Bel Pools schadeloos stellen voor de geleden schade met als maximum de nog verschuldigde prijs. Deze zal nog worden verhoogd met het bedrag van het schadebeding en de compensatoire interesten, zoals gedefinieerd hierboven. Alle inningskosten die Bel Pools moet maken zullen bovendien ten laste van de klant zijn.   

12. KLACHTEN 

Elke klacht in verband met een factuur of deelfactuur van werken of leveringen van goederen of diensten zal binnen de acht (8) dagen na verzending, aangetekend worden overgemaakt aan de bestuurder van BEL Bv op straffe van onontvankelijkheid.

13. STUDIES & ONTWERPEN 

Alle door de Bel Pools overgemaakte documenten in verband met studies, analyses en plannen blijven eigendom van de verkoper/leverancier en dienen hem op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd. Het is verboden deze informatie zonder schriftelijke toestemming van Bel Pools over te  maken aan derden of te laten gebruiken door derden zonder een inbreuk te plegen op het intellectuele eigendomsrecht van BEL Bv van deze informatie.

14. ANNULATIE 

In geval van annulering van een opdracht is de opdrachtgever gehouden aan een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de contractprijs, te verhogen met de voor de werken reeds uitgevoerde voorbereidingen en aangeschafte materialen of de reeds uitgevoerde handelingen en afgeleverde materialen .

Enkel de “consument” als gedefinieerd in artikel I.1 WER” beschikt over een termijn van 14 dagen om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.70, § 1, tweede lid, en artikel VI.71 WER zijn vastgesteld. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor in de gevallen voorzien in artikel VI.73 WER. 

15. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 

Bel Pools kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor onrechtstreekse schade geleden door de klant, zoals commerciële (verlies van cliënteel), financiële verliezen (verlies aan inkomsten, verhoging van de algemene kosten, verlies van verwachte besparingen, ….) of gebruiksderving (het niet kunnen gebruiken van bepaalde goederen ten gevolge van werken uitgevoerd door Bel Pools ), het verstoren van de planning of organisatie en de klachten van derden, zelfs indien Bel Pools werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

De klant verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met de aansprakelijkheidsbeperking hierboven en zelf in te staan voor de gevolgen van de bedoelde schade en zo Bel Pools te ontheffen van elke aansprakelijkheid.

Bel Pools kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor om het even welke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door de uitvoering van werken door Bel Pools. Indien bepaalde specifieke voorwaarden of opmerkingen door de klant of zijn mandataris dienen te worden verstrekt, zullen ze nadrukkelijk vóór de uitvoering van de werken worden gedaan of in plenaire vergadering met goedgekeurd proces-verbaal. Bel Pools garandeert de goede uitvoering van de uitgevoerde werken volgens de voorwaarden hierna vermeld, met uitsluiting van elke andere garantie. In geval van gebreken van conformiteit of van zichtbare gebreken zal Bel Pools volgens haar eigen keuze, de gebrekkige onderdelen herstellen of vervangen of zal ze de reeds geïnde prijs terugbetalen. 

Elk beroep op de vrijwaring dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht (8) dagen na de ontvangst van de werken, op straffe van verval. Na deze termijn, zal geen enkele vrijwaring voor gebreken qua conformiteit en zichtbare gebreken meer verschuldigd zijn.

In geval van verborgen gebreken, en voor zover de geplaatste onderdelen werden gebruikt in overeenstemming met de erop van toepassing zijnde instructies van gebruik en onderhoud en hun normaal gebruik, zal Bel Pools, volgens haar eigen keuze, het gebrekkige onderdeel herstellen of vervangen of zal ze de reeds geïnde prijs terugbetalen.  Elk beroep op de vrijwaring dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht (8) dagen vanaf de ontdekking van het gebrek, op straffe van verval. Deze vrijwaring geldt slechts voor een periode van zes (6) maanden na de ontvangst van de werken. Na deze periode, is geen enkele vrijwaring voor verborgen gebreken meer verschuldigd. De verplichtingen van Bel Pools overeenkomstig dit artikel zijn in elk geval beperkt tot, volgens de keuze van Bel Pools, de herstelling of vervanging van het materiaal of de gebrekkige werken (of de gebrekkige delen van het materiaal), of de terugbetaling van de prijs van de gebrekkige werken, met uitsluiting van elke mogelijke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, die eruit zou kunnen voortvloeien.  

Na herstelling of vervanging, worden de betrokken onderdelen gevrijwaard tegen verborgen gebreken, gedurende een nieuwe periode van drie (3) maanden, of indien deze datum later valt, tot het einde van de oorspronkelijk vrijwaringsperiode. 

Iedere vrijwaring is uitgesloten in geval van fout, gebrek of gebrekkigheid voortvloeiende uit de eigen toelichtingen of inlichtingen van de klant, die betrekking hebben het ontwerp, de fabricatie of de plaatsing van de goederen en onderdelen, de normale slijtage, een abnormaal of uitbundig gebruik, het niet respecteren van de voorwaarden van installatie, gebruik of onderhoud, een ongepaste verplaatsing of omgeving volgens de normen die erop betrekking hebben, herstellingen of pogingen tot herstelling door ander personeel dan dat van Bel Pools, of elke andere omstandigheid of ongeluk, die ontsnapt aan de controle van Bel Pools.

Bel Pools is niet aansprakelijk voor de geleverde onderdelen of toestellen die door haar zijn geplaatst of gebruikt binnen het kader van een opdracht. De reden daarvoor is dat de waarborgen voor deze toestellen worden gegeven door de producent of zijn wederverkopers. Bel Pools zal in voorkomend geval deze verantwoordelijken doorgeven aan de klant. Wat betreft de onderdelen of de materialen, ontworpen of gefabriceerd door andere personen dan Bel Pools, zijn de garanties van de klant dan ook beperkt tot deze toegestaan door de leverancier van deze onderdelen, zonder dat deze garantie de termijnen kan overschrijden voorzien in dit artikel.

Op het einde van de werken zullen de klant of zijn mandataris en Bel Pools overgaan tot de ontvangst van de werken. De werken zullen onweerlegbaar geacht worden te zijn ontvangen op de dag volgend op de dag van de verzending van de factuur door Bel Pools.

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Alle geleverde materialen blijven uitdrukkelijk eigendom van Bel Pools tot de algehele betaling van de goederen kosten en intresten inclusief. De koper is er toe gehouden de geleverde goederen degelijk te vrijwaren van schade en te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s om waardevermindering uit te sluiten.  

17. VERPLAATSING & TRANSPORT 

De klant zal er voor instaan dat de plaats van de werken, en de toegankelijkheid er van voldoende voorzien zijn, om toe te laten ze met de materialen en voertuigen van Bel Pools of onderaannemer (s) te betreden. Tevens zal de klant zorgen voor voorziene parking voor onze voertuigen en de nodige toegangsdocumenten en badges voor onze uitvoerders waar dit door instellingen of politie wordt vereist. Alle kosten en tijdsverlies ten gevolge ingebreke blijven tegen deze hoger vernoemde punten zullen in supplement conform de algemene voorwaarden worden aangerekend.  

18. VERPAKKING & OPRUIMING

Behoudens bijzonder bepaald in de orderovereenkomst, is de koper/opdrachtgever geacht in te staan voor het verwijderen van resten van afbraak, verpakking en ander verpakkingsmateriaal eigen aan de werkzaamheden.

19. BEEINDIGING VAN EEN OVEREENKOMST 

De vorderingen van Bel Pools op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-  indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bel Pools omstandigheden ter kennis komen die een goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

- indien Bel Pools de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

- in geval van vereffening, faillissement, WCO of surseance van betaling van de wederpartij;

In deze gevallen kan Bel Pools naar eigen keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, één en ander onverminderd het recht van Bel Pools om schadevergoeding te vorderen.  

20. OVERMACHT 

Bel Pools kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek of een laattijdigheid in de uitvoering van haar verplichtingen, te wijten aan een geval van overmacht of aan een gebeurtenis die ontsnapt aan haar normale diligentie – zonder dat het vereist is dat deze gevallen of omstandigheden onvoorzienbaar zouden zijn – en de uitvoering van haar verplichtingen onmogelijk maakt of duurder voor Bel Pools rekening houdende met de omvang van de niet uitgevoerde verplichtingen. 

Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Heeft Bel Pools bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar  verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

21. KENNISGEVINGEN 

Elke kennisgeving tussen de partijen zal rechtsgeldig gebeuren: (a) Hetzij op de faxnummers en adressen van partijen, of op elk ander nummer of adres dat de partijen later aan elkaar meedelen per gewone post of per fax; (b) Hetzij door middel van elektronische post. Elke kennisgeving zal plaatsvinden op het ogenblik van de ontvangst van de fax of de e-mail, indien deze tijdens de normale kantooruren werd verzonden; indien dit niet het geval is, zal de kennisgeving geacht te hebben plaatsgehad op het ogenblik van de daaropvolgende werkdag.

22. BIJZONDERE BEPALINGEN 

Geen enkel gebrek of vertraging in de uitoefening van een recht brengt de afstand ervan met zich mee, en de gedeeltelijke uitoefening van een recht verhindert niet de latere uitoefening ervan, noch de uitoefening van eender welk ander recht. Een eventuele nietigheid van een van deze algemene voorwaarden of andere essentiële bepalingen van de overeenkomst, brengt de geldigheid van de andere clausules niet in het gedrang. In geval dat deze nietigheid de aard zelf van de verkoopovereenkomst aantast, zullen beide partijen trachten om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe geldige vervangingsclausule.   

Elke bestelling en verkoopovereenkomst, ondernemingscontract of contract van aanneming van werken, op dewelke huidige algemene voorwaarden betrekking hebben, zijn uitsluitend onderworpen aan  het Belgisch Recht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn, volgens het bedrag van het geding, als enige bevoegd voor alle gedingen van welke aard ook, die kunnen voortvloeien uit een bestelling of  een contract dat daaruit ontstaat.

23. SPECIFIEKE BEPALINGEN 

Voor elk type van producten/materialen gelden specifieke leverings- en uitvoeringsvoorwaarden, die aan de klant worden meegedeeld en deze maken eveneens deel uit van de algemene voorwaarden van Bel Pools.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x